Јавно комунално предузеће ”Грделица” Грделица обавља комуналне делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и одржавање јавних зелених површина, инвестиционо одржавање које се односи на производњу и постављање мобилијара за насељено место Грделица, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање сливника, јавних чесми и фонтана. Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља ове послове и за насељено место Предејане.